Bhaibheri revana

Nyaya dzamunodisa dzemuBhaibheri. Pasina mutengo.

Batanayi neveBhaibheri revana

Nzvimbo yedu

Winnipeg: iguta rine vanhu vanoita ivo 750,ooo vari pakati penyika yecanada.

Tinyorerei

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Tumidzai imero

Tiwudzei nyika yenyu nemutauro wenyu.

Newsletter Sign Up