Bhaibheri revana

Nyaya dzamunodisa dzemuBhaibheri. Pasina mutengo.

Batsirai kuBhaibheri revana