Bhaibheri revana

Nyaya dzamunodisa dzemuBhaibheri. Pasina mutengo.

Mitauro Imwe

Batsirai kuBhaibheri revana