Bhaibheri revana

Nyaya dzamunodisa dzemuBhaibheri. Pasina mutengo.

Batsirai kuBhaibheri revana

Tibatsireyi pa PayPal: