Bhaibheri revana

Nyaya dzamunodisa dzemuBhaibheri. Pasina mutengo.

Testamende Yekare

Tora  nyaya
Tora buku izvi
Tora buku izvi
Download Audio File
Tora PDA
Tora trak
Tora trak
Watch on Youtube
Read the Bible
1 Mwari paakasika zvese
2 Kutanga kwemunhu kushaya mufaro
3 Nowa nedutu guru remvura
4 Chitsidzo chaMwari kuna Aburahama
5 Mwari anoyedza rudo rwaAbhurahama
6 Jakobho Munyengeri
7 Mwana anodiwa anoitwa muranda
8 Mwari anoropafadza Josefa
9 Muranda anobva murwizi
10 Mwana waMambo anoita mufudzi
11 Tozoonana Farao
13 Joshua anotora utongi
14 Samson, munhu waMwari akasimba
15 Mauto aGideon mashoma
16 Rute: Nyaya yerudo

Testamende Itsva

Tora  nyaya
Tora buku izvi
Tora buku izvi
Download Audio File
Tora PDA
Tora trak
Tora trak
Watch on Youtube
Read the Bible
37 Murume anotumwa kubva kuna Mwari
38 Jesu anova nenguva yakaoma
39 Jesu anosarudza vadzidzi gumi navaviri
41 Mukuru wetemberi anoshanyira Jesu
42 Jesu Mudzidzisi Mukuru
43 Murimi nembeu yake
44 Murume akapfuma nemurombo
45 Mwanakomana akarasika
46 MuSamariya akanaka
47 Mukadzi paTsime
48 Jesu anonyaradza mananda emugungwa
60 Kudenga, ndiwo musha wakanaka we Mwari
Nyaya
Nyaya
Nyaya
Nyaya
Nyaya
Nyaya

Nyaya
Nyaya
Nyaya