Bhaibheri revana

Nyaya dzamunodisa dzemuBhaibheri. Pasina mutengo.