Bhaibheri revana

Nyaya dzamunodisa dzemuBhaibheri. Pasina mutengo.

Testamende Yekare

Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi Download Audio File Tora PDA Tora trak Tora trak Watch on Youtube Read the Bible
1 Mwari paakasika zvese
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi Download Audio File Tora PDA   Tora trak
YouTube Video
Genesisi 1-2
2 Kutanga kwemunhu kushaya mufaro
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi Download Audio File Tora PDA   Tora trak
YouTube Video
Genesisi 3-6
3 Nowa nedutu guru remvura
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi Download Audio File Tora PDA   Tora trak
YouTube Video
Genesisi 6-10
4 Chitsidzo chaMwari kuna Aburahama
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Mavambo 11-21
5 Mwari anoyedza rudo rwaAbhurahama
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Mavambo 22-24
6 Jakobho Munyengeri
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Mavambo 25-33
7 Mwana anodiwa anoitwa muranda
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Mavambo 37, Mavambo 39
8 Mwari anoropafadza Josefa
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Mavambo 39-45
9 Muranda anobva murwizi
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Ekisodho 2
10 Mwana waMambo anoita mufudzi
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Ekisodho 2-5
11 Tozoonana Farao
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Ekisodho 4-15
12 Makore makumi nemana
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Ekisodho 15 kusvika Numeri 14
13 Joshua anotora utongi
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Joshua 1-6
14 Samson, munhu waMwari akasimba
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Judges 13-16
15 Mauto aGideon mashoma
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Judges 6-8
16 Rute: Nyaya yerudo
Tora nyaya Tora buku izvi             Rute

Testamende Itsva

Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi Download Audio File Tora PDA Tora trak Tora trak Watch on Youtube Read the Bible
36 Kuzvarwa kwa Jesu
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi Download Audio File Tora PDA   Tora trak
YouTube Video
Mateyu 1-2, Luka1-2
37 Murume anotumwa kubva kuna Mwari
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Mako 6, Ruka 1, 3
38 Jesu anova nenguva yakaoma
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Mateo 4, Ruka 4
39 Jesu anosarudza vadzidzi gumi navaviri
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Mateo 4-7, Mako 1, Ruka 6
40 Minana yakaitwa naJesu
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Mateo 8-9, Mako1-2, Mako 4, Ruka 4, Ruka 8, Johane 2
41 Mukuru wetemberi anoshanyira Jesu
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Johane 2-3, Numeri 21
42 Jesu Mudzidzisi Mukuru
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Mateo 5-7, Ruka 6
43 Murimi nembeu yake
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Mateo 13
44 Murume akapfuma nemurombo
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Ruka 16
45 Mwanakomana akarasika
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Ruka 15
46 MuSamariya akanaka
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Luke 10
47 Mukadzi paTsime
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       John 4
48 Jesu anonyaradza mananda emugungwa
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi   Tora PDA       Mateo 8, Mateo 14, Marko 4, Ruka 8
54 Paska yekutanga
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi Download Audio File Tora PDA   Tora trak
YouTube Video
Matheyu 26-28, Luka 22-24, Johani 13-21
60 Kudenga, ndiwo musha wakanaka we Mwari
Tora nyaya Tora buku izvi Tora buku izvi Download Audio File Tora PDA   Tora trak
YouTube Video
Johani 14; 2 Wakorinto 5; Zvakazarurwa 4, 21, 22
Nyaya
Nyaya
Nyaya
Nyaya
Nyaya
Nyaya
Nyaya
Nyaya
Nyaya