बा्रन जे लाए बाइबल

बाइबल मां तव्हाँजी मनंपसद आखाणी. पूरी मुफत.

पुराणो करार

आखाणी फाइल खे डाउनलोड क रंगीन किताब फाइल डाउनलोड क रंगीन किताब फाइल डाउनलोड क फोन फाइल डाउनलोड कयो। लेख फाईल डाउनलोड कयो। लेख फाईल डाउनलोड कयो। Read the Bible
1 जदंहि भगवान सबकुछ ठाहियो
आखाणी फाइल खे डाउनलोड क रंगीन किताब फाइल डाउनलोड क रंगीन किताब फाइल डाउनलोड क फोन फाइल डाउनलोड कयो।   लेख फाईल डाउनलोड कयो। उत्पति 1-2
2 मान्हूअ (इन्सान) जो दुख शुरू थिया
आखाणी फाइल खे डाउनलोड क रंगीन किताब फाइल डाउनलोड क रंगीन किताब फाइल डाउनलोड क फोन फाइल डाउनलोड कयो।   लेख फाईल डाउनलोड कयो। उत्पति 3-6
3 नूह एैं दाडी बोदि
आखाणी फाइल खे डाउनलोड क रंगीन किताब फाइल डाउनलोड क रंगीन किताब फाइल डाउनलोड क फोन फाइल डाउनलोड कयो।   लेख फाईल डाउनलोड कयो। उत्पति 6-10

नओं करार

आखाणी फाइल खे डाउनलोड क रंगीन किताब फाइल डाउनलोड क रंगीन किताब फाइल डाउनलोड क फोन फाइल डाउनलोड कयो। लेख फाईल डाउनलोड कयो। लेख फाईल डाउनलोड कयो। Read the Bible
36 ईंसा मसीह जो जन्म
आखाणी फाइल खे डाउनलोड क रंगीन किताब फाइल डाउनलोड क रंगीन किताब फाइल डाउनलोड क फोन फाइल डाउनलोड कयो।   लेख फाईल डाउनलोड कयो। मत्ती 1-2 लूका 1-2
54 पहिरियो ईस्टर
आखाणी फाइल खे डाउनलोड क रंगीन किताब फाइल डाउनलोड क रंगीन किताब फाइल डाउनलोड क फोन फाइल डाउनलोड कयो।   लेख फाईल डाउनलोड कयो। मत्ति 26-28, लुका 22-24, यहूना 13-21
60 सुर्ग्ए परमात्मा जो दाडो सूठो घर
आखाणी फाइल खे डाउनलोड क रंगीन किताब फाइल डाउनलोड क रंगीन किताब फाइल डाउनलोड क फोन फाइल डाउनलोड कयो।   लेख फाईल डाउनलोड कयो। यहूना 14; 2 कुरन्थियों 5; एप्रकाषित वाक्य 4, 21, 22
आखाणी
आखाणी
आखाणी
आखाणी
आखाणी
आखाणी
आखाणी