बा्रन जे लाए बाइबल

बाइबल मां तव्हाँजी मनंपसद आखाणी. पूरी मुफत.

पुराणो करार

आखाणी फाइल खे डाउनलोड क
रंगीन किताब फाइल डाउनलोड क
रंगीन किताब फाइल डाउनलोड क
फोन फाइल डाउनलोड कयो।
लेख फाईल डाउनलोड कयो।
लेख फाईल डाउनलोड कयो।
1 जदंहि भगवान सबकुछ ठाहियो
2 मान्हूअ (इन्सान) जो दुख शुरू थिया
3 नूह एैं दाडी बोदि

नओं करार

आखाणी फाइल खे डाउनलोड क
रंगीन किताब फाइल डाउनलोड क
रंगीन किताब फाइल डाउनलोड क
फोन फाइल डाउनलोड कयो।
लेख फाईल डाउनलोड कयो।
लेख फाईल डाउनलोड कयो।
36 ईंसा मसीह जो जन्म
54 पहिरियो ईस्टर
60 सुर्ग्ए परमात्मा जो दाडो सूठो घर
आखाणी
आखाणी
आखाणी
आखाणी

आखाणी
आखाणी

आखाणी
आखाणी