ළමුන් සඳහා බයිබලය

බයිබලයේ ඔබේ ප්‍රියතම කථාන්තර. සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ.

වෙනත් භාෂා

ළමුන් සඳහා බයිබලය විමසන්න

අපගේ ස්ථානය පිහිටා ඇත්තේ

විනිපෙග්: 750,000ක් පමණ ජනගහණයක් වෙසෙන කැනඩාව දේශාංශික මධ්‍යයේ පිහිටා ඇති නගරයක.

අපට ලියන්න

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

අපට විද්‍යුත් තැපෑල මඟින් එවන්න

කරුණාකර ඔබේ රට සහ භාෂාව අපට කියන්න

Newsletter Sign Up