ළමුන් සඳහා බයිබලය

බයිබලයේ ඔබේ ප්‍රියතම කථාන්තර. සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ.

පැරණි ගිවිසුම

කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න Download Audio File PDA ගොනුව බා ගත කරන්න පත්‍රිකා ගොනුව බා ගත කරන්න පත්‍රිකා ගොනුව බා ගත කරන්න Watch on Youtube Read the Bible
1 සියල්ල දෙවියන් වහන්සේ මැවූ විට
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න Download Audio File PDA ගොනුව බා ගත කරන්න   පත්‍රිකා ගොනුව බා ගත කරන්න   උත්පත්ති 1-2
2  මිනිසාගේ දුකෙහි පටන්ගැන්ම
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න Download Audio File PDA ගොනුව බා ගත කරන්න   පත්‍රිකා ගොනුව බා ගත කරන්න   උත්පත්ති 3-6
3 නෝවා සහ මහත් ජලගැල්ම
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න Download Audio File PDA ගොනුව බා ගත කරන්න   පත්‍රිකා ගොනුව බා ගත කරන්න   උත්පත්ති 6-10
4 දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම් හට දුන් පොරොන්දුව
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             උත්පත්ති 11-21
5 දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම් තුළ ඇති ආදරය පරීක්ෂා කර බලන සේක
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             උත්පත්ති 22-24
6 ජාකොබ් නම් රැවටිලිකාරයා
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             උත්පත්ති 25-33
7 ප්‍රියතමපුතෙකු වහලෙක් වෙයි
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             උත්පත්ති 37, උත්පත්ති 39
8 දෙවියන් වහන්සේ ජෝසෙප් නම් වහලා උසස් කරන සේක
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             උත්පත්ති 39-45
9 ගඟෙන් ගොඩගත් කුමාරයෙක්
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             නික්මයාම 2
10 කුමාරයා එඬේර රැකියාවට
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             නික්මයාම 2-5
11 ආයුබෝවන් එාරාවෝ
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             නික්මයාම 4-15
12 අවුරුදු හතළිහක්
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             නික්මයාම 15 සිට ගණන් කතාව 14
13 ජෝෂුවා නායකත්වයට!
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             යෝෂුවා 1 - 6
14 සැම්සොන් - දෙවියන් වහන්සේගේ ශක්තිවන්ත මනුෂ්‍යයා
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               විනිශ්චයකාරයන්ගේ පොත 13-16
15 ගිඩියොන්ගේ කුඩා හමුදාව
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               විනිශ්චයකාරයන්ගේ පොත 6-8
16 රූත්: ප්රේම කතාවක්
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               රූත්
17 දෙවියන් වහන්සේගේ සේවක දරුවා - සාමුවෙල්
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             1 සාමුවෙල් 1-7
18 කඩවසම් වුවත් අනුවන වූ රජ
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             1 සාමුවෙල් 8-16
19 දාවිත් නම්වූ එඬේර කොලුවා
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             1 සාමුවෙල් 16 -20
20 දාවිත් නම්වූ රජතුමා (පළමුවන කොටස)
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             1 සාමුවෙල් 24-31, 2 සාමුවෙල් 1-2
21 දාවිත් නම්වූ රජතුමා (දෙවන කොටස)
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             2 සාමුවෙල් 1-12
22 ප්රඥාවන්ත රජ, සලමොන්
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               1 රාජාවලිය 1-12
23 යහපත් සහ අයහපත් රජවරු
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               2 ලේකම් 33-36
24 ගිනි මෙන්වූ මිනිසා
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               1 රාජාවලිය 17 - 19, 2 රාජාවලිය 2
25 හාස්කමේ මිනිසා, එලිෂා
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               2 රාජාවලිය 2-13
26 යෝනා සහ විශාල මත්ස්යයා
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               යෝනා
27 යෙසායා - අනාගතය දුටු මිනිසා
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               යෙසායා 1, 6, 7, 9, 53
28 යෙ⁣රෙමියා, කඳුළු වැගුරූ මිනිසා
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             යෙරෙමියා
29 එසකියෙල්: දර්ශන දුටු මිනිසා
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             එසකියෙල්
30 සුරූපි බිසව, එස්තර්
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             එස්තර්
31 දානියෙල් - අල්වා ගෙන ගිය තරුණයා
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             දානියෙල් 1-2
32 දානියෙල් සහ අභිරහස් සිහිනය
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             දානියෙල් 2
33 වැඳ නොවැටෙන මිනිසුන්
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             දානියෙල් 3
34 දානියෙල් - සිංහ ගුහාවේ
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             දානියෙල් 6
35 නෙහෙමියා සහ මහා පවුර
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             නෙහෙමියා

නව ගිවිසුම

කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න Download Audio File PDA ගොනුව බා ගත කරන්න පත්‍රිකා ගොනුව බා ගත කරන්න පත්‍රිකා ගොනුව බා ගත කරන්න Watch on Youtube Read the Bible
36 යේසුස් වහන්සේගේ උත්පත්තිය
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න Download Audio File PDA ගොනුව බා ගත කරන්න   පත්‍රිකා ගොනුව බා ගත කරන්න   මතෙව් 1-2ත ලුක්1-2
37 දෙවියන්වහන්සේ විසින් එවූ මනුෂ්‍යයා
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             ශු. මාර්ක් 6, ශු. ලූක් 1, 3
38 ජේසුස් වහන්සේට භයානක කාලයක්
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             ශු. මතෙව් 4, ලූක් 4
39 ජේසුස් වහන්සේ ගෝලයින් දොළොස් දෙනෙකු තෝරා ගන්නා සේක
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             ශු. මතෙව් 4-7, ශු. මාර්ක් 1, ශු. ලූක් 6
40 ජේසුස් වහන්සේ සිදුකළ හාස්කම්
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             ශු. මතෙව් 8-9, ශු. මාර්ක් 1-2, ශු. මාර්ක් 4, ශු. ලූක් 4, ශු. ලූක් 8, ශු. ජොහාන් 2
41 නායක පූජකවරු ජේසුස් වහන්සේ හමුවෙති
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             ශු. ජොහාන් 2-3, ගණන් කතාව 21
42 උතුම් ගුරුවරයාණන් වූ ජේසුස් වහන්සේ
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න             ශු. මතෙව් 5 -7, ශු. ලූක් 6
43 ගොවියා සහ බීජ
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               ශු. මතෙව් 13
44 පොහොසත් මනුෂ්‍යයා සහ දුප්පත් මනුෂ්‍යයා
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               ශු. ලූක් 16
45 නාස්තිකාර පුත්‍රයා
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               ශු. ලූක් 15
46 යහපත් සමාරිතයා
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               ශු. ලූක් 10
47 ළිඳ ලඟ වුන් කාන්තාව
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               ශු. ජොහාන් 4
48 ජේසුස් වහන්සේ මුහුදේ කුණාටුව නිශ්චල කරන සේක
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               ශු. මතෙව් 8, ශු. මතෙව් 14, ශු. මාක් 4, ශු. ලූක් 8
49 දෙවරක් ජීවත් වූ දැරිය
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               ශු. මාක් 5, ශු. ලූක් 8
50 ජේසුස් වහන්සේ අන්ධයෙකු සුව කරන සේක
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               ශු. මාර්ක් 10, ශු. ලූක් 18, ශු. යොහාන් 9
51 ජේසුස් වහන්සේ 5000 කගේ බඩගිනි නිවන සේක
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               ශු. යොහාන් 6
52 ජේසුස් වහන්සේ සහ ලාසරුස්
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               ශු. යොහාන් 11
53 ජේසුස් වහන්සේ සහ සාකෙවුස්
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               ශු. ලූක් 19
54 පාස්කුව
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න Download Audio File PDA ගොනුව බා ගත කරන්න   පත්‍රිකා ගොනුව බා ගත කරන්න   මතෙව් 26-28ත ලුක් 22-24ත ජොහන් 13-21
55 සභාවේ උපත
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               ක්රියා 1 - 4
56 සභාවට පීඩා
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               ක්රියා 5-7
57 පේතෘස් හා යාච්ඤාවේ බලය
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               ක්රියා 9-12
58 පීඩාකරුගෙන් දේශනාකරුට!
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               ක්රියා 8-9
59 පාවුල් තුමාගේ විශ්මිත සංචාර
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම               ක්රියා 16, 27, 28
60 ස්වර්ගය දෙවියන් වහන්සේගේ අලංකාර නිවහනයි
කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න Download Audio File PDA ගොනුව බා ගත කරන්න   පත්‍රිකා ගොනුව බා ගත කරන්න   ශ=ද්ධවර ජොහන් 14 2 කොරින්ති
කථාන්තරය
කථාන්තරය
කථාන්තරය
කථාන්තරය
කථාන්තරය
කථාන්තරය
කථාන්තරය
කථාන්තරය
කථාන්තරය