ළමුන් සඳහා බයිබලය

බයිබලයේ ඔබේ ප්‍රියතම කථාන්තර. සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ.

පැරණි ගිවිසුම

කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම
පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න
පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න
Download Audio File
PDA ගොනුව බා ගත කරන්න
පත්‍රිකා ගොනුව බා ගත කරන්න
පත්‍රිකා ගොනුව බා ගත කරන්න
Watch on Youtube
Read the Bible
1 සියල්ල දෙවියන් වහන්සේ මැවූ විට
2 මිනිසාගේ දුකෙහි පටන්ගැන්ම
3 නෝවා සහ මහත් ජලගැල්ම
4 God's Promise to Abraham
5 God Tests Abraham's Love
6 Jacob the Deceiver
7 A Favorite Son Becomes a Slave
8 God Honors Joseph the Slave
9 The Prince From the River
10 The Prince Becomes a Shepherd
11 Goodbye Pharaoh
12 Forty Years
13 Joshua Takes Charge
14 Samson, God's Strong Man
15 Gideon's Little Army
16 Ruth - A Love Story
17 Samuel, God's Boy-Servant
18 The Handsome Foolish King
19 David the Shepherd Boy
20 David the King (Part 1)
21 David the King (Part 2)
22 Wise King Solomon
23 Good Kings, Bad Kings
24 The Man of Fire
25 Elisha, Man of Miracles
26 Jonah and the Big Fish
27 Isaiah Sees the Future
28 Jeremiah, Man of Tears
29 Ezekiel: Man of Visions
30 Beautiful Queen Esther
31 Daniel the Captive
32 Daniel and the Mystery Dream
33 The Men Who Would Not Bend
34 Daniel and the Lions' Den
35 The Great Wall of Nehemiah

නව ගිවිසුම

කථාන්තර ගොනුව බා ගත කිරීම
පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න
පාට කරන පොත් ගොනුව බා ගත කරන්න
Download Audio File
PDA ගොනුව බා ගත කරන්න
පත්‍රිකා ගොනුව බා ගත කරන්න
පත්‍රිකා ගොනුව බා ගත කරන්න
Watch on Youtube
Read the Bible
36 යේසුස් වහන්සේගේ උත්පත්තිය
37 A Man Sent From God
38 A Terrible Time for Jesus
39 Jesus Chooses 12 Helpers
40 The Miracles of Jesus
41 A Temple Leader Visits Jesus
42 Jesus the Great Teacher
43 The Farmer and the Seed
44 Rich Man, Poor Man
45 The Prodigal Son
46 The Good Samaritan
47 The Woman at the Well
48 Jesus Stills the Stormy Sea
49 The Girl Who Lived Twice
50 Jesus Heals the Blind
51 Jesus Feeds 5000 People
52 Jesus and Lazarus
53 Jesus and Zaccheus
55 The Birth of the Church
56 The Church Meets Trouble
57 Peter and the Power of Prayer
58 From Persecutor to Preacher
59 Paul's Amazing Travels
60 ස්වර්ගය දෙවියන් වහන්සේගේ අලංකාර නිවහනයි
කථාන්තරය
කථාන්තරය
කථාන්තරය
කථාන්තරය
කථාන්තරය
කථාන්තරය

කථාන්තරය
කථාන්තරය

කථාන්තරය


Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

මෙම වෙබ් අඩවිය තුළ තිබෙන සෑම නිෂ්පාදනයක්ම ව්‍යාපාරික නොවන පරිහරණය සඳහා නොමිලේ ලබාගත හැකි අතර © 2003 - 2023 දක්වා ළමුන් සඳහා බයිබලයට නීතිමය හිමිකම් ඇත.