Bibele ya Bana

Dikanegelo tsa gago tsa mmamoratwa go tswa Bibeleng. Ntle le tefo ka nnete.

Maleme a Mangwe

Morero wa Rena

Mateo 19:14 Jeso a re, ‘Lesang bana bao; le se ke la ba thibela ge ba tla go nna, gobane mmušo wa magodimo ke wa ba ba bjalo.’

Bibele ya Bana e diretswe go tsibisa bana ka ga Jeso Kriste ka go sepedisa dikanegelo tsa go ba le ditshwantsho tsa Bibele le dilo tsa go sepedisana le tsona ka mehuta ya go fapana le kgasontshi, go akaretsa le Inthanete, Sellelathekeng/PDA\'s, dipampisana tsa mmala tse di gatesitswego le dibukwana tsa go khalara, ka maleme ao kamoka ngwana a ka tloga a bolela wona.

These Bible Stories are to be distributed to the 1.8 billion children of the world freely wherever possible.

Ngwadisa Lengwalo la Ditaba