Kitab Suci / Alkitab Kanggo Murangkalih

Carita Kitab Suci/Alkitab nu Pangdipikaresep ku hidep. Haratis sapinuhna.

Bahasa anu sanesna

Hubungan Alkitab kanggo Murangkalih

Lokasi sim kuring saparakanca

Winnipeg: Kota nu jumlah pendudukna 750.000 jalmi nu aya di pusat Kanada.

Kintunkeun serat ka sim kuring saparakanca

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Kintunkeun email ka simkuring saparakanca

Sebatkeun Nagara asal sareng bahasa Saderek.

Newsletter Sign Up