Kitab Suci / Alkitab Kanggo Murangkalih

Carita Kitab Suci/Alkitab nu Pangdipikaresep ku hidep. Haratis sapinuhna.

Bahasa anu sanesna

Tujuan sim kuring saparakanca

Mateyu 19 :14 Saur Isa ka murid-murid: “Ingkeun eta barudak the sina ka Kami, ulah dihalang-halang. Nya jelema-jelema anu saperti marenehna, anu bakal ngamilik Karajaan Sawarga teh”.'

Kitab Suci/Alkitab Kanggo murangkalih diayakeun supados Kristus Yesus tiasa dipikawanoh ku murangkalih, kucara nyebarkeun Kitab Suci murangkalih ngalangkungan website, hape, PDA, traktat warna-warni, buku ngawarna, sareng dina sagala rupi bahasa.

Carita Alkitab ieu dibagikeun ka 1,8 miliar murangkalih di sakuliah dunya kalayan haratis.

Daftar Newsletter