Kitab Suci / Alkitab Kanggo Murangkalih

Carita Kitab Suci/Alkitab nu Pangdipikaresep ku hidep. Haratis sapinuhna.

Tujuan sim kuring saparakanca

Mateyu 19 :14 Saur Isa ka murid-murid: “Ingkeun eta barudak the sina ka Kami, ulah dihalang-halang. Nya jelema-jelema anu saperti marenehna, anu bakal ngamilik Karajaan Sawarga teh”.'

Kitab Suci/Alkitab Kanggo murangkalih diayakeun supados Kristus Yesus tiasa dipikawanoh ku murangkalih, kucara nyebarkeun Kitab Suci murangkalih ngalangkungan website, hape, PDA, traktat warna-warni, buku ngawarna, sareng dina sagala rupi bahasa.

Carita Alkitab ieu dibagikeun ka 1,8 miliar murangkalih di sakuliah dunya kalayan haratis.

Buku carita haratis!

Jalmi anu nyebarkeun traktat ayeuna teh tos nyetak sareng ngintunkeun sababaraha carita Alkitab murangkalih anu warna-warni kalayan haratis.!

evangelicaltract.com

Daftar Newsletter