Kitab Suci / Alkitab Kanggo Murangkalih

Carita Kitab Suci/Alkitab nu Pangdipikaresep ku hidep. Haratis sapinuhna.

Perjangjian Lawas

Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file PDA Ngadownload file traktat Ngadownload file traktat Read the Bible
1 Gusti Nyiptakeun Alam Dunya Sareng Eusina
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file PDA Ngadownload file traktat Ngadownload file traktat Kajadian 1-2
2 Manusa Mimiti Ngaraos Sedih
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file PDA Ngadownload file traktat Ngadownload file traktat Kajadian 3-6
3 Nuh Sareng Caah Gede
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file PDA Ngadownload file traktat Ngadownload file traktat Kajadian 6-10
4 Jangji Gusti ka Abraham
Ngadownload file Carita           Kajadian 11-21
5 Gusti Nguji Kaasihna Abraham
Ngadownload file Carita           Kajadian 22-24
6 Yakub Tukang Nipu
Ngadownload file Carita           Kajadian 25-33
7 Putra nu Dipikaresep Janten Budak
Ngadownload file Carita           Kajadian 37, 39
8 Gusti Ngamulyakeun Yusup si Budak Beulian
Ngadownload file Carita           Kajadian 39-45
9 Pangeran Ti Walungan
Ngadownload file Carita           Kaluaran 2
10 Pangeran Janten Angon
Ngadownload file Carita           Kaluaran 2-5
11 Wilujeng Kantun Firaun!
Ngadownload file Carita           Kaluaran 4-15
12 Opat Puluh Taun
Ngadownload file Carita           Kaluaran 15-34
13 Yosua Nanggung Waler
Ngadownload file Carita           Yosua 1-6
14 Simson, Jalma Kuatna Gusti
Ngadownload file Carita           Hakim-hakim 13-16
15 Pasukan Alit Gideon
Ngadownload file Carita           Hakim-hakim 6-8
16 Rut: Hiji Carita Cinta
Ngadownload file Carita           Rut
17 Samuel, Budak-Badega Gusti
Ngadownload file Carita           1 Samuel 1-7
18 Raja Bodo Nu Hade Rupa
Ngadownload file Carita           1 Samuel 8-15
19 Daud Budak Angon
Ngadownload file Carita           1 Samuel 16-20
20 Raja Daud (Bagian 1)
Ngadownload file Carita           1 Samuel 24-31
21 Raja Daud (Bagian 2)
Ngadownload file Carita           2 Samuel 1-12
22 Raja Salomo Anu Wijaksana
Ngadownload file Carita           1 Raja-Raja 1-12
23 Raja Nu Bageur, Raja Nu Buruk
Ngadownload file Carita           2 Babad 33-36
24 ManusaSeuneu
Ngadownload file Carita           1 Raja-raja 17-19
25 Elisa, Manusa Mujijat
Ngadownload file Carita           2 Raja-Raja 2-7, 13
26 Yunus jeung Lauk Gede
Ngadownload file Carita           Yunus
27 Yesaya Ningali Kahareup
Ngadownload file Carita           Yesaya 1, 6, 7, 9, 53
28 Yermia, Lalaki Cimata
Ngadownload file Carita           Yermia
29 Yeheskel: Manusa Paningali
Ngadownload file Carita           Yeheskel

Perjangjian anyar

Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file PDA Ngadownload file traktat Ngadownload file traktat Read the Bible
36 Lahirna Gusti Yesus
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file PDA Ngadownload file traktat Ngadownload file traktat Mateus 1-2; Lukas 1-2
37 Saurang Lalaki Diutus Ku Gusti
Ngadownload file Carita           Mateus 3, 14:1-14:13
38 Waktos Pikareueuseun Pikeun Yesus
Ngadownload file Carita           Mateus 4:1-4:11
39 Yesus Milih Dua Belas Pembantu
Ngadownload file Carita           Mateus 4:18-7:29
40 Mujijat Yesus
Ngadownload file Carita           Mateus 8:14-9:3
41 Pamimpin Bait Suci Nepungan Yesus
Ngadownload file Carita           Yohanes 2:13-3:22
42 Yesus Guru Agung
Ngadownload file Carita           Mateus 5-7
43 Patani Jeung Bibit
Ngadownload file Carita           Mateu 13:1-13:23
44 Jalma Beunghar, Jalma Miskin
Ngadownload file Carita           Lukas 16
45 Budak Nu Leungit
Ngadownload file Carita           Lukas15:11-15:32
46 Urang Samaria Hade Hate
Ngadownload file Carita           Lukas 10:25-10:42
47 Awewe di Sumur
Ngadownload file Carita           Yohanes 4:1-4:32
48 Yesus Ngareureuheun Laut Ribut
Ngadownload file Carita           Mateus 8:23-8:27
49 Mojang Anu Hirup Dua Kali
Ngadownload file Carita           Markus 5:21-5:43
50 Yesus Nyageurkeun Nu Lolong
Ngadownload file Carita           Markus 10:46-10:52
51 Yesus Nyumponan Dahar 5000 Jalma
Ngadownload file Carita           Mateus 14:14-14:21
52 Yesus Jeung Lasarus
Ngadownload file Carita           Yohanes 11:1-11:45
53 Yesus Sareng Zakheus
Ngadownload file Carita           Lukas 19:1-19:10
54 Paskah Nu Mimiti
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file PDA Ngadownload file traktat Ngadownload file traktat Mateus 26-28, Lukas 22-24, Yohanes 13-21
55 Lahirna Garéja
Ngadownload file Carita           Kisah Rasul 1-4
56 Garéja Manggihan Masalah
Ngadownload file Carita           Kisah Rasul 5-7
57 Petrus Sareng Kakuatan Doa
Ngadownload file Carita           Kisah Rasul 9:32-9:43
58 Ti Panganiaya kana Juru Da'wah
Ngadownload file Carita           Kisah Rasul 8-9
59 Kumbaraan Paul anu Luar Biasa
Ngadownload file Carita           Kisah Rasul 16:16-16:40
60 Surga, Bumina Gusti anu Endah
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file PDA Ngadownload file traktat Ngadownload file traktat Yohanes 14, 2 Korintus 5, Wahyu 4, 21, 22
Carita
Carita
Carita
Carita
Carita
Carita
Carita