Bhayibheli yeBantfwana

tinganekwane leti otsandzako kuBhayibheli.

Tinganewane teliBhayibheli

Tinganekwane tidzinga PDF Reader

LiThestamente Lelidzala

Titsatsele fayela leNganekwane Titsatsele Fayela leNcwadi lokuBalisa Titsatsele Fayela leNcwadi lokuBalisa Download Audio File Download PDA File Titsatsele Fayela Lemapheshana Titsatsele Fayela Lemapheshana Watch on Youtube Read the Bible
1 Ngasikhasi Nkulunkulu adala konke
Titsatsele fayela leNganekwane Titsatsele Fayela leNcwadi lokuBalisa Titsatsele Fayela leNcwadi lokuBalisa Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
Genesis 1-2
2 Ukuthoma kwendroda ukudana
Titsatsele fayela leNganekwane Titsatsele Fayela leNcwadi lokuBalisa Titsatsele Fayela leNcwadi lokuBalisa Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
Geneses 3-6
3 Nowa nekufika kwazamcolo
Titsatsele fayela leNganekwane Titsatsele Fayela leNcwadi lokuBalisa Titsatsele Fayela leNcwadi lokuBalisa Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
Geneses 6-10

LiThestamente Lelisha

Titsatsele fayela leNganekwane Titsatsele Fayela leNcwadi lokuBalisa Titsatsele Fayela leNcwadi lokuBalisa Download Audio File Download PDA File Titsatsele Fayela Lemapheshana Titsatsele Fayela Lemapheshana Watch on Youtube Read the Bible
36 Kutalwa kwa Jesu
Titsatsele fayela leNganekwane Titsatsele Fayela leNcwadi lokuBalisa Titsatsele Fayela leNcwadi lokuBalisa Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
Matewu 1-2, Lukha 1-2
54 Sidlo Sekucala
Titsatsele fayela leNganekwane Titsatsele Fayela leNcwadi lokuBalisa Titsatsele Fayela leNcwadi lokuBalisa Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
Matewu 26-28, Lukha 22-24, Johana 13-21
60 Lizulu, likhaya lelihle la simakadze
Titsatsele fayela leNganekwane Titsatsele Fayela leNcwadi lokuBalisa Titsatsele Fayela leNcwadi lokuBalisa Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
Johana 14; 2 Bakorintho 5; Isambolo 4, 21, 22
Nganekwane
Nganekwane
Nganekwane
Nganekwane
Nganekwane
Nganekwane
Nganekwane
Nganekwane
Nganekwane