Bhayibheli yeBantfwana

tinganekwane leti otsandzako kuBhayibheli.

Tinganewane teliBhayibheli

Tinganekwane tidzinga PDF Reader

LiThestamente Lelidzala

Titsatsele fayela leNganekwane
Titsatsele Fayela leNcwadi lokuBalisa
Titsatsele Fayela leNcwadi lokuBalisa
Download Audio File
Download PDA File
Titsatsele Fayela Lemapheshana
Titsatsele Fayela Lemapheshana
Watch on Youtube
Read the Bible
1 Ngasikhasi Nkulunkulu adala konke
2 Ukuthoma kwendroda ukudana
3 Nowa nekufika kwazamcolo