ព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ

រឿងដែលអ្នកចូលចិត្តពីព្រះគម្ពីរ។. ឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង។.

គម្ពីរសញ្ញាចាស់

ទាញយកឯកសាររឿង
ទាញយកឯកសារសៀវភៅពណ៌
ទាញយកឯកសារសៀវភៅពណ៌
ទាញយកឯកសារទូរស័ព្ទ
ទាញយកឯកសារត្រា
ទាញយកឯកសារត្រា
1 នៅពេលដែលព្រះបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់
2 ការចាប់ផ្តើមនៃទុក្ខព្រួយរបស់បុរស
3 ណូអេនិងទឹកជំនន់ធំ

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទាញយកឯកសាររឿង
ទាញយកឯកសារសៀវភៅពណ៌
ទាញយកឯកសារសៀវភៅពណ៌
ទាញយកឯកសារទូរស័ព្ទ
ទាញយកឯកសារត្រា
ទាញយកឯកសារត្រា
36 កំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
54 បុណ្យអ៊ីស្ទើរដំបូង
60 ស្ថានសួគ៌, ផ្ទះដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ព្រះ
រឿង
រឿង
រឿង
រឿង

រឿង
រឿង

រឿង

រឿង

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

សំភារៈទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រនេះមិនគិតថ្លៃសំរាប់ការប្រើប្រាស់មិនមែនពាណិជ្ជកម្មហើយមានសិទ្ធិ © 2003 - 2023 ព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ, អ៊ិន.