ព្រះគម្ពីរសម្រាប់កុមារ

រឿងដែលអ្នកចូលចិត្តពីព្រះគម្ពីរ។. ឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង។.

គម្ពីរសញ្ញាចាស់

ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកឯកសារសៀវភៅពណ៌ ទាញយកឯកសារសៀវភៅពណ៌ ទាញយកឯកសារទូរស័ព្ទ ទាញយកឯកសារត្រា ទាញយកឯកសារត្រា Read the Bible
1 នៅពេលដែលព្រះបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់
ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកឯកសារសៀវភៅពណ៌ ទាញយកឯកសារសៀវភៅពណ៌ ទាញយកឯកសារទូរស័ព្ទ     លោកុប្បត្តិ ១-២
2 ការចាប់ផ្តើមនៃទុក្ខព្រួយរបស់បុរស
ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកឯកសារសៀវភៅពណ៌ ទាញយកឯកសារសៀវភៅពណ៌ ទាញយកឯកសារទូរស័ព្ទ     លោកុប្បត្តិ ៣-៦
3 ណូអេនិងទឹកជំនន់ធំ
ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកឯកសារសៀវភៅពណ៌ ទាញយកឯកសារសៀវភៅពណ៌ ទាញយកឯកសារទូរស័ព្ទ     លោកុប្បត្តិ ៦-១០

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកឯកសារសៀវភៅពណ៌ ទាញយកឯកសារសៀវភៅពណ៌ ទាញយកឯកសារទូរស័ព្ទ ទាញយកឯកសារត្រា ទាញយកឯកសារត្រា Read the Bible
36 កំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកឯកសារសៀវភៅពណ៌ ទាញយកឯកសារសៀវភៅពណ៌ ទាញយកឯកសារទូរស័ព្ទ     ម៉ាថាយ ១-២ លូកា ១-២
54 បុណ្យអ៊ីស្ទើរដំបូង
ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកឯកសារសៀវភៅពណ៌ ទាញយកឯកសារសៀវភៅពណ៌ ទាញយកឯកសារទូរស័ព្ទ     ម៉ាថាយ ២៦-២៨ លូកា ២២-២៤ យ៉ូហាន ១៣-២១
60 ស្ថានសួគ៌, ផ្ទះដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ព្រះ
ទាញយកឯកសាររឿង ទាញយកឯកសារសៀវភៅពណ៌ ទាញយកឯកសារសៀវភៅពណ៌ ទាញយកឯកសារទូរស័ព្ទ     យ៉ូហាន ១៤; កូរិនថូសទី ២ ៥; វិវរណៈ ៤, ២១, ២២
រឿង
រឿង
រឿង
រឿង
រឿង
រឿង
រឿង