Adli iqedsen i igerdan

Tidyanin tḥemmlem deg udlis iqedsen. baṭel maḍi

Tidyanin ibibliyin

tiqsidin ḥwajent PDF Reader

LƐahd aqdim

Tilicargi l fichyi stori Assekcem n fichyi n udlis I uzewaq. Assekcem n fichyi n udlis I uzewaq. Assekcem n uficyi n tilifun. Assekcem n uficyi Tract Assekcem n uficyi Tract Read the Bible
1 Asmi Ṛebbi ixleq-d kullec
Tilicargi l fichyi stori Assekcem n fichyi n udlis I uzewaq. Assekcem n fichyi n udlis I uzewaq. Assekcem n uficyi n tilifun.     Lasel n ddunit 1-2
2 D tazwara n laḥzen n umdan
Tilicargi l fichyi stori Assekcem n fichyi n udlis I uzewaq. Assekcem n fichyi n udlis I uzewaq. Assekcem n uficyi n tilifun.     Lasel n ddunit 3-6
3 Nuḥ akked uḥemmal ameqran
Tilicargi l fichyi stori Assekcem n fichyi n udlis I uzewaq. Assekcem n fichyi n udlis I uzewaq. Assekcem n uficyi n tilifun.     Lasel n ddunit 6-10

LƐahd ajdid

Tilicargi l fichyi stori Assekcem n fichyi n udlis I uzewaq. Assekcem n fichyi n udlis I uzewaq. Assekcem n uficyi n tilifun. Assekcem n uficyi Tract Assekcem n uficyi Tract Read the Bible
36 Talalit n Ɛisa
Tilicargi l fichyi stori Assekcem n fichyi n udlis I uzewaq. Assekcem n fichyi n udlis I uzewaq. Assekcem n uficyi n tilifun.     Matta 1-2, Luqa 1-2
54 Lεid tamezwarut
Tilicargi l fichyi stori Assekcem n fichyi n udlis I uzewaq. Assekcem n fichyi n udlis I uzewaq. Assekcem n uficyi n tilifun.     Mata 26-28, luqa 22-24, Yuḥenna 13-21
60 Lǧennet, axxam n yillu icebḥen
Tilicargi l fichyi stori Assekcem n fichyi n udlis I uzewaq. Assekcem n fichyi n udlis I uzewaq. Assekcem n uficyi n tilifun.     Yuḥenna 14; 2 Ikurintiyen 5; Aweḥḥi 4, 21, 22