குழந்தைகளுக்கு வேதாகமம்

வேதாகமத்ணில் உங்களுக்கு நிடித்தமான கதைகள். முற்றிலும் ஹிலவசம்.

பைபிள் பாடங்கள்

12 பைபிள் பாடங்கள் உள்ளன. பாடம் 1 ஐப் படித்து உங்கள் பதில்களைத் தட்டச்சு செய்யவும். பின்னர் பாடம் 1 ஐ பாடங்கள் . க்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும். அது சரி செய்யப்பட்டு, பாடம் 2 உங்களுக்கு மின்னஞ்சலில் அனுப்பப்படும். நீங்கள் பாடம் 12 முடியும் வரை இது தொடரும்.

பாடம் 1

முக்கியமானது: பாடம் 1 இல் உங்களால் பதில்களைத் தட்டச்சு செய்ய முடியாவிட்டால், உங்களுக்கு வேறு PDF ரீடர் தேவை. இந்த இலவச PDF ரீடரைப் பதிவிறக்கவும்.

Bible Lessons for Children

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

ஹிந்த ஹிணையதளத்ணில் உள்ள தகவல்கள் எல்லாம் ஹிலவச பயனுக்கு மட்டுமே ஜீற்பனைக்கு அல்ல. © 2003 - 2024 வரை குழந்தைகளுக்கு வேதாகமம் காப்புளீமை பெற்றுள்ளது.