குழந்தைகளுக்கு வேதாகமம்

வேதாகமத்ணில் உங்களுக்கு நிடித்தமான கதைகள். முற்றிலும் ஹிலவசம்.

குழந்தைகளுக்கு வேதாகமத்தை தொடர்பு கொள்ளஷிம்

எங்கள் ஹிடம்

ஜீன்வீப்பெக், சுமார் 7,50,000 ஜனத்தொகை கொண்ட ஹிந்தப் பட்டணம் மத்ணிய கனடாஜீல் தீர்க்கரேகைழீல் அமைந்துள்ளது.

எங்களுக்கு எழுதஷிம்.

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

லீன்னஞ்சல் அனுப்பஷிம்

உங்கள் தேசத்தைஜிம், மொஷீயைஜிம் எங்களுக்கு தெளீயப்படுத்தஷிம்.

Newsletter Sign Up

Receive

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

ஹிந்த ஹிணையதளத்ணில் உள்ள தகவல்கள் எல்லாம் ஹிலவச பயனுக்கு மட்டுமே ஜீற்பனைக்கு அல்ல. © 2003 - 2024 வரை குழந்தைகளுக்கு வேதாகமம் காப்புளீமை பெற்றுள்ளது.