குழந்தைகளுக்கு வேதாகமம்

வேதாகமத்ணில் உங்களுக்கு நிடித்தமான கதைகள். முற்றிலும் ஹிலவசம்.

குழந்தைகளுக்கு வேதாகமத்தை தொடர்பு கொள்ளஷிம்

எங்கள் ஹிடம்

ஜீன்வீப்பெக், சுமார் 7,50,000 ஜனத்தொகை கொண்ட ஹிந்தப் பட்டணம் மத்ணிய கனடாஜீல் தீர்க்கரேகைழீல் அமைந்துள்ளது.

எங்களுக்கு எழுதஷிம்.

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

லீன்னஞ்சல் அனுப்பஷிம்

உங்கள் தேசத்தைஜிம், மொஷீயைஜிம் எங்களுக்கு தெளீயப்படுத்தஷிம்.