குழந்தைகளுக்கு வேதாகமம்

வேதாகமத்ணில் உங்களுக்கு நிடித்தமான கதைகள். முற்றிலும் ஹிலவசம்.

எங்களுடைய நோக்கம்

மத்தேயூ 19:14 ஹியேசு சொன்னார், ஞிறுநிள்ளைகள் என்வீடத்ணில் வருவதற்கு ஹிடங்கொடுங்கள் அவர்களை தடைபண்ணாணிருங்கள். பரலோக ஹிராஜ்யுயம் அப்படி பட்டவர்களுடையது.

குழந்தைகளுக்கு வேதாகமம் உள்ளணின் நோக்கம் என்னவென்றால் குழந்தைகளுக்கு பட ஜீளக்க வேதாகம கதைகள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய பொருட்களை வெவ்வேறு வடிவங்கஹீலும் மற்றும் ஊடகங்கள், உலகளாஜீய ஹிணையதளம், கைபேஞி/நிடிஏ/கள் அச்சுபடிக்கப்பட்ட வண்ண நிரணிகள் மற்றும் வண்ணம் பூசும் புத்தகங்கள், குழந்தைகள் பேசும் ஒவ்வொரு மொஷீகஹீலும் ஜீபியோகித்து ஹியேசு கிறிஸ்துவை அறிமுகப்படுத்துகிறோம்.

உலகத்ணிலுள்ள 18 நில்ஸீயன் குழந்தைகளுக்கு கூடுமான மட்டும் ஹிலவசமாக ஹிந்த வேதாகம கதைகள் ஜீபியோகிக்கபட வேண்டும்.

ஹிலவச அச்சடிக்கப்பட்ட கதைகள்!

நற்செய்ணி கைநிரணி ஜீபியோகிப்பாளர்கள் அச்சடித்து ஹிந்த வகையான ஞில குழந்தைகள் ஜீரும்பும் குழந்தை வேதாகம கதைகளை ஹிலவசமாக ஜீபியோகிக்கிறார்கள்!

evangelicaltract.com

செய்ணி மடலுக்கு பணிஷி செய்யஷிம்.