குழந்தைகளுக்கு வேதாகமம்

வேதாகமத்ணில் உங்களுக்கு நிடித்தமான கதைகள். முற்றிலும் ஹிலவசம்.

பழைய ஏற்பாடு

கோப்புஜீல் உள்ள கதையை பணிஜீறக்கம் செய்யஷிம்
வண்ணம் பூசும் புத்தக கோப்புவை பணிஜீறக்கம் செய்யஷிம்
வண்ணம் பூசும் புத்தக கோப்புவை பணிஜீறக்கம் செய்யஷிம்
Download Audio File
நிடிஏ  கோப்புவை பணிஜீறக்கம் செய்யஷிம்
கைநிரணி கோப்புவை பணிஜீறக்கம் செய்யஷிம்
கைநிரணி கோப்புவை பணிஜீறக்கம் செய்யஷிம்
Watch on Youtube
Read the Bible
1 தேவன் எல்லாவற்றைஜிம் உருவாக்கியபோது
2 மவீதனுடைய துக்கத்ணின் ஆரம்பம்
3 நோவாஷிம் பெளீய வெள்ளமும்
4 ஆபிரகாமுக்கு தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம்
5 தேவன் ஆபிரகாமுடைய அன்பை சோதித்தார்
6 ஏமாற்றுக்காரனாகிய யாக்கோபு
7 ஒரு பி¡¢யமுள்ள மகன் அடிமையாக மாறுகிறான்
8 அடிமையாக இருந்த யோசேப்பை தேவன்
9 நதியிலிருந்து வந்த இளவரசன்
10 ஒரு இளவரசன் மேய்ப்பனாகிறான்
11 பி¡¢யாவிடை பார்வோன்
13 யோசுவா பொறுப்பை ஏற்றுக் கொள்கிறான்
14 சிம்சோன், தேவனின் பலத்த மனிதன்
15 கிதியோனின் சிறிய படை
16 ரூத்: ஒரு அன்பின் கதை
17 சாமுவேல் தேவனின் சிறுவனான வேலைக்காரன்
18 ஒரு அழகான முட்டாள் இராஜா
19 மேய்ப்பனாகிய சிறுவன் தாவீது
20 தாவீது ராஜா (பாகம் 1)
21 தாவீது ராஜா (பாகம் 2)
22 ஞானமான சாலொமோன் ராஜா
23 நல்ல ராஜாக்கள், கெட்ட ராஜாக்கள்
25 எலிசா, அற்புதங்களின் மனிதன்
26 யோனாவும் ஒரு பொ¢ய மீனும்
27 ஏசாயா வருங்காலத்தைப் பார்த்தான்
28 எரேமியா (கண்ணீர் நாயகன்)
29 எசேக்கியேல்: தா¢சனங்களின் மனிதன்
30 அழகான ராணி எஸ்தர்
31 கைதியான தானியேல்
32 தானியேலும் இரகசிய சொப்பனமும்
33 பணிந்து கொள்ளமாட்டோம் என்ற மனிதர்கள்
34 சிங்கக் கெபியிலே தானியேல்
35 நெகேமியாவின் பொ¢ய அலங்கம்

புணிய ஏற்பாடு

கோப்புஜீல் உள்ள கதையை பணிஜீறக்கம் செய்யஷிம்
வண்ணம் பூசும் புத்தக கோப்புவை பணிஜீறக்கம் செய்யஷிம்
வண்ணம் பூசும் புத்தக கோப்புவை பணிஜீறக்கம் செய்யஷிம்
Download Audio File
நிடிஏ  கோப்புவை பணிஜீறக்கம் செய்யஷிம்
கைநிரணி கோப்புவை பணிஜீறக்கம் செய்யஷிம்
கைநிரணி கோப்புவை பணிஜீறக்கம் செய்யஷிம்
Watch on Youtube
Read the Bible
36 ஹியேசுஜீன் நிறப்பு
37 தேவனிடத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்ட ஒரு மனிதன்
38 இயேசுவுக்கு ஒரு கஷ்டமான நேரம்
39 இயேசு பன்னிரெண்டு பேரை உதவிசெய்வதற்காக
41 ஒரு தேவாலயத்தின் தலைவன் இயேசுவை சந்திக்கிறான்
42 இயேசு ஒரு பொ¢ய போதகர்
43 விசுவாசியும் மற்றும் விதையும்
44 ஐசுவா¢யவான், ஏழை மனிதன்
45 கெட்ட குமாரன்
46 நல்ல சமா¡¢யன்
47 கிணற்றின் அருகாமையில் ஒரு பெண்
48 இயேசு கடலின் பெருங்காற்றை அடக்கினார்
49 இரண்டு முறை வாழ்ந்த ஒரு பெண்
50 இயேசு குருடனை சுகப்படுத்தினார்
51 இயேசு 5000 பேரை போஷிக்கிறார்
52 இயேசுவும் லாசருவும்
53 இயேசுவும் சகேயுவும்
55 சபையின் பிறப்பு
56 சபை பிரச்சனைகளை சந்தித்தது
57 பேதுருவும் ஜெபத்தின் வல்லமையும்
58 துன்பப்படுத்தியவன் பிரசங்கியானான்
59 பவுலின் வியப்பான பிரயாணங்கள்
கதை

கதை

கதை

கதை
கதை

கதை
கதை
கதை

கதை

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

ஹிந்த ஹிணையதளத்ணில் உள்ள தகவல்கள் எல்லாம் ஹிலவச பயனுக்கு மட்டுமே ஜீற்பனைக்கு அல்ல. © 2003 - 2024 வரை குழந்தைகளுக்கு வேதாகமம் காப்புளீமை பெற்றுள்ளது.