Naoshanao wuivang Bible

Nawui ningchang meikapkaje Bible wui khararchan. Khalemlaka.

Khangatei yur wui tuibing