Cằm vàm phạ hử lục đếch

Cằm vàm mưng nắt trang kí Cằm vàm phạ. Mí thu chèn.

Chao kiết cáu

Tải tệp cằm vàm Tải kí tệp tuyện vẹ mầu Tải kí tệp tuyện vẹ mầu Tải tệp điện thoại Tải tệp thơ Tải tệp thơ Read the Bible
1 Slì Chủa hất mọi dường
Tải tệp cằm vàm Tải kí tệp tuyện vẹ mầu Tải kí tệp tuyện vẹ mầu Tải tệp điện thoại     Kiết cáu 1-2
2 Tua cần pắt tầu pằn lằn
Tải tệp cằm vàm Tải kí tệp tuyện vẹ mầu Tải kí tệp tuyện vẹ mầu Tải tệp điện thoại     Lùng thế cỏ 3-6
3 Nô-ê xáu pày noòng cải
Tải tệp cằm vàm Tải kí tệp tuyện vẹ mầu Tải kí tệp tuyện vẹ mầu Tải tệp điện thoại     Lùng Thế Cỏ 6-10

Chao kiết mấư

Tải tệp cằm vàm Tải kí tệp tuyện vẹ mầu Tải kí tệp tuyện vẹ mầu Tải tệp điện thoại Tải tệp thơ Tải tệp thơ Read the Bible
36 Chủa Giê-su oóc mà
Tải tệp cằm vàm Tải kí tệp tuyện vẹ mầu Tải kí tệp tuyện vẹ mầu Tải tệp điện thoại     Ma-thi-ơ 1-2, Lu-ca 1-2
54 Pày Phục Sleng tầu
Tải tệp cằm vàm Tải kí tệp tuyện vẹ mầu Tải kí tệp tuyện vẹ mầu Tải tệp điện thoại     Ma-ti-ơ 26-28, Lu-ca 22-24, Giôn 13-21
60 Thiên Tàng, ngé lườn đây báo cúa Chủa phạ
Tải tệp cằm vàm Tải kí tệp tuyện vẹ mầu Tải kí tệp tuyện vẹ mầu Tải tệp điện thoại     Giôn 14; 2 Cô-rinh-thi-an 5; Xéc Khải Huyền 4, 21, 22
Cằm vàm
Cằm vàm
Cằm vàm
Cằm vàm
Cằm vàm
Cằm vàm
Cằm vàm