dibuku diekila le ana

Okondo wanyuwakomiyanyu walo dibuki diekila. Yoho yehe ofele.

ena mukunda w’ekila wana

diholediaso

winnipag: Asomba wele la 750.000Wane wondjashi lokp ndajala Loitiyatiyiwa beka etir conoda.

otofunde

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Otatome email omatshi dikumi

Otote nodja wakiye ndo ateketa wanyi.

Newsletter Sign Up

Receive