Chapang ho Bible

Bible-a kuon nangma deitum thusim ho.Amanbei tahbeh ahi.

Mi-dang pao ho

Chapang ho Bible kawm\'a hedsah in.

Keiho umna mun

Winnipeg: mihiem 750,000 cheenna khuopi longitudinal center of Canada mun hi ahi.

Lekhathot eihinthot un

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

E-mail eihin bawl un

Lungsiet tah in nacheenna gam le pao man keiho nei hin hedsah un.

Newsletter Sign Up