Chapang ho Bible

Bible-a kuon nangma deitum thusim ho.Amanbei tahbeh ahi.

Mi-dang pao ho

Bible for Children ding in kiphalna sumtuoh tuoh in