བྱིས་པའི་གསུང་རབ་

ཁྱེད་ཆེས་དགའ་བའི་གསུང་རབ་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད།རང་དབང་ཁོ་ན། རང་དབང་གླེང་མེད།

དམ་པའི་གསུང་རབ་གཏམ་རྒྱུད་།

གཏམ་རྒྱུད་PDFReaderདགོས་།

ལྷ་ཆེམས་རྙིང་མ།

གཏམ་རྒྱུད་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ མདོག་སྡེབ་རྒྱུད་ཁོངས་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ མདོག་སྡེབ་རྒྱུད་ཁོངས་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ Download Audio File ཁ་པར་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ ཕབ་ལེན་འདྲུད་འཐེན་འཁོར་ལོ་ཡིག་ཆ་། ཕབ་ལེན་འདྲུད་འཐེན་འཁོར་ལོ་ཡིག་ཆ་། Read the Bible
1 དཀོན་མཆོག་གིས་ཡོད་ཚད་གསར་སྐྲུན་བྱས
གཏམ་རྒྱུད་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ མདོག་སྡེབ་རྒྱུད་ཁོངས་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ མདོག་སྡེབ་རྒྱུད་ཁོངས་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ Download Audio File       འཇིག་རྟེན་བྱེད་པོ་1-2
2 མིའི་རིགས་སེམས་སྡུག་གི་མགོ་བརྩམས་
གཏམ་རྒྱུད་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ མདོག་སྡེབ་རྒྱུད་ཁོངས་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ མདོག་སྡེབ་རྒྱུད་ཁོངས་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ Download Audio File       འཇིག་རྟེན་ཐོག་གི་ཟིན་ཐོ་3-6
3 ནོ་ཡ་དང་ཆུ་ལོག་ཆེན་པོ
གཏམ་རྒྱུད་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ མདོག་སྡེབ་རྒྱུད་ཁོངས་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ མདོག་སྡེབ་རྒྱུད་ཁོངས་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ Download Audio File       འཇིག་རྟེན་ཐོག་གི་ཟིན་ཐོ་6-10

ཆིངས་ཡིག་གསར་པ་

གཏམ་རྒྱུད་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ མདོག་སྡེབ་རྒྱུད་ཁོངས་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ མདོག་སྡེབ་རྒྱུད་ཁོངས་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ Download Audio File ཁ་པར་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ ཕབ་ལེན་འདྲུད་འཐེན་འཁོར་ལོ་ཡིག་ཆ་། ཕབ་ལེན་འདྲུད་འཐེན་འཁོར་ལོ་ཡིག་ཆ་། Read the Bible
36 ཡེ་ཤུ་
གཏམ་རྒྱུད་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ མདོག་སྡེབ་རྒྱུད་ཁོངས་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ མདོག་སྡེབ་རྒྱུད་ཁོངས་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ Download Audio File       མ་ཐའེ་ཧྥུ་དབྱིན་1-2ལུའུ་ཅ་ཧྥུ་དབྱིན་1-2
54 འདས་ལོག་དུས་ཆེན་དང་པོ
གཏམ་རྒྱུད་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ མདོག་སྡེབ་རྒྱུད་ཁོངས་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ མདོག་སྡེབ་རྒྱུད་ཁོངས་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ Download Audio File       འཕྲིན་བཟང་26-28།ལུའུ་ཅ་ཧྥུ་དབྱིན་22-24དང་། ཡུའེ་ཧན་ཧྥུ་དབྱིན་13-21།
60 ལྷ་ཡུལ།དཀོན་མཆོག་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ཁྱིམ
གཏམ་རྒྱུད་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ མདོག་སྡེབ་རྒྱུད་ཁོངས་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ མདོག་སྡེབ་རྒྱུད་ཁོངས་ཡིག་ཆ་ཕབ་ལེན་ Download Audio File       ཡུའེ་ཧན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ།ཀོ་ལིན་མང་བའི་དཔེ་ཆ་5། བློ་སྒོ་འབྱེད་པ་4,21,22།
གཏམ་རྒྱུད།
གཏམ་རྒྱུད།
གཏམ་རྒྱུད།
གཏམ་རྒྱུད།
གཏམ་རྒྱུད།
གཏམ་རྒྱུད།
གཏམ་རྒྱུད།
གཏམ་རྒྱུད།