Bibilo chu ambayev

kgh humbadoo wegh ken bibio. Gbilin chicha.

zua a bibilo u mbayev

ijiir yase

Winipe: gar u kuma iorun dubu deri utaankaruhar man akundu a hargber.

nger se washika

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Washika Usha ahumbe yo

Or se ter wou and zua ulamen.

Newsletter Sign Up