Ibbaibbele lya bana

Itwaano tuyandisi kuzwa mu Bbaibbele. Ncobeni cabiyo.

Twaano twamubbaibbele

Twaano atu tuyandika PDF Reader

Cizuminano cakale

Kubweza kaano aka Kobweza bbuku lya misyobo Kobweza bbuku lya misyobo Download Audio File Kobweza PDA Kobweza tubbuku Kobweza tubbuku Watch on Youtube Read the Bible
1 Leza nakalenga zintu zyoonse
Kubweza kaano aka Kobweza bbuku lya misyobo Kobweza bbuku lya misyobo Download Audio File Kobweza PDA    
YouTube Video
Matalikilo 1-2
2 Matalikilo akutakomana amuntu
Kubweza kaano aka Kobweza bbuku lya misyobo Kobweza bbuku lya misyobo Download Audio File Kobweza PDA    
YouTube Video
Matalikilo 3-6
3 Noa amuyoba mupati
Kubweza kaano aka Kobweza bbuku lya misyobo Kobweza bbuku lya misyobo Download Audio File Kobweza PDA    
YouTube Video
Matalikilo 6-10

Cizuminano cipya

Kubweza kaano aka Kobweza bbuku lya misyobo Kobweza bbuku lya misyobo Download Audio File Kobweza PDA Kobweza tubbuku Kobweza tubbuku Watch on Youtube Read the Bible
36 Kuzyalwa kwa Jesu
Kubweza kaano aka Kobweza bbuku lya misyobo Kobweza bbuku lya misyobo Download Audio File Kobweza PDA    
YouTube Video
Matayo 1-2, Luka 1-2
54 Kusakelela kwakutanguna
Kubweza kaano aka Kobweza bbuku lya misyobo Kobweza bbuku lya misyobo Download Audio File Kobweza PDA    
YouTube Video
Matayo 26-28, Luka 22-24, Johane 13-21
60 Ijulu, munzi mubotu wa Leza
Kubweza kaano aka Kobweza bbuku lya misyobo Kobweza bbuku lya misyobo Download Audio File Kobweza PDA    
YouTube Video
Johane 14; 2 Bakolinto 5; Ciyubunuzyo 4, 21, 22
Kaano
Kaano
Kaano
Kaano
Kaano
Kaano
Kaano
Kaano
Kaano