Bible for Children

Your favorite stories from the Bible. Absolutely free.

Old Testament

Download Story File Download Coloring Book File Download Coloring Book File Download Phone File Download Tract File Download Tract File Read the Bible
1 Ruhanga obuyakozire bulikimu
Download Story File           Okubanza 1-2
2 Entandikwa yamaganyi go muntu
Download Story File           Okuruga 3-6
3 Noha nomwijuro gwamaizi amaingi
Download Story File           Okubanza 6-10

New Testament

Download Story File Download Coloring Book File Download Coloring Book File Download Phone File Download Tract File Download Tract File Read the Bible
36 Okuzarwa kwa Yesu
Download Story File           Matayo 1-2, Luka 1-2
40 Ebyamahano bya Yesu
Download Story File           Matayo 8-9, Marako 1-2, Marako 4, Luka 4, Luka 8, Yohana 2
54 Pasica yokubanza
Download Story File           Matayo 26-28, Luka 22-24, Yohana 13-21
60 Iguru, eka ya Ruhanga esemire
Download Story File           Yohana 14; 2 Abakolinso 5; Okusukururwa 4, 21, 22