Mukanda wa nzambi bua bana batekete

Miyuki ya mu mukanda wa nzambi bua bana batekete udi munanga. Idi tshanana.

Bikila mukanda wa nzambi bua bana batekete (Bible for Children)

Kaba ka tudi tusombela

Winnipeg: a city of about 750,000 people located at the longitudinal center of Canada.

Tufundila

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Tufundila

Bua lusa tuambilayi ditunga djenu ne muakulu wenu.

Newsletter Sign Up

Receive