ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈಬಲ್

ಬೈಬಲ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಥೆಗಳು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳ

ವಿನ್ನಿಪೇಗ್: ಕೆನಡಾದ ಉದ್ದದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 750,000 ಜನ ಇರುವ ಒಂದು ನಗರ.

ನಮ್ಮನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

ಇ-ಮೇಲ್ ನಮ್ಮ

ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

Newsletter Sign Up