Baibulo la wana

Nthanika zapamtima winu muBaibulo. Zawaka.

Colinga cithu

Mateyu19:14 Yesu wakati, “walekeni wana waze kwa ine, munga wakanizganga cara, pakuti ufumu wakucanya ukuyana naiwo awa.”

Baibulo la wana liliko kuti Yesu Khristu wamanyikwe ku wana kupitila mukugawiliska nthanika zowoneskela za mubaibulo navitaka-taka vaku pampana-pampana mukawilo na mopitiskila kuwikapo malo gha cikolelezgano ca caru cose,foni yamawoko/PDA\’s,tumapepala na mabuku wakupenta, mu ciyowoye cose ico mwana wakuyowoya.

Nthanika zamu baibulo izi zigawilikenge ku wana wokwanila 1.8 mabiliyoni caru cose malinga nkhokwaniskika.

Kasaina kupokela kalata

Receive