Baibulo la wana

Nthanika zapamtima winu muBaibulo. Zawaka.

Nthanika zambaibulo

Nthanika zolira PDF Reader

Cipangano cakale

Tolani nthanika Tolani buku lopenta Tolani buku lopenta Tolani MKL Tolani faelo ya pepala Tolani faelo ya pepala Read the Bible
1 Nyengo iyo Ciuta wakapanga vose
Tolani nthanika Tolani buku lopenta Tolani buku lopenta Tolani MKL Tolani faelo ya pepala Tolani faelo ya pepala Genesesi 1-2
2 Kuyamba kwa vitima va munthu
Tolani nthanika Tolani buku lopenta Tolani buku lopenta Tolani MKL Tolani faelo ya pepala Tolani faelo ya pepala Genesesi 3-6
3 Nowa na vula yacigumula
Tolani nthanika Tolani buku lopenta Tolani buku lopenta Tolani MKL Tolani faelo ya pepala Tolani faelo ya pepala Genesesi 6-10

Cipangano calero

Tolani nthanika Tolani buku lopenta Tolani buku lopenta Tolani MKL Tolani faelo ya pepala Tolani faelo ya pepala Read the Bible
36 Kubadwa kwa Yesu
Tolani nthanika Tolani buku lopenta Tolani buku lopenta Tolani MKL Tolani faelo ya pepala Tolani faelo ya pepala Mateyu 1-2, Luka 1-2
54 Pasaka ya kudanga
Tolani nthanika Tolani buku lopenta Tolani buku lopenta Tolani MKL Tolani faelo ya pepala Tolani faelo ya pepala Mateyu 26-28, Luka 22-24, Yohane 13-21
60 Kucanya, malo ghaweme gha Ciuta
Tolani nthanika Tolani buku lopenta Tolani buku lopenta Tolani MKL Tolani faelo ya pepala Tolani faelo ya pepala Yohane 14; 2 Akorinto 5; Uvumbuzi 4, 21, 22
Nthanika
Nthanika
Nthanika
Nthanika
Nthanika
Nthanika
Nthanika