Çagalar üçin Mukaddes Kitaby

Siziň Mukaddes kitabyndan gowy görýän hekaýalaryňyz. Bütinleýin mugt

“Bible for Children” bilen habarlaşyň

Biziň ýerleşýän ýerimiz

Winnipeg: Kanadanyň boý merkezinde ýerleşen, 750 000 adamdan gowrak ilaty bolan şäher

Bize hat ýazyň

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Biziň e-mail poçtamyz

Haýyş bize öz ýurduňyz we diliňiz barada aýdyň

Newsletter Sign Up

Receive