Çagalar üçin Mukaddes Kitaby

Siziň Mukaddes kitabyndan gowy görýän hekaýalaryňyz. Bütinleýin mugt

Biziň arzuwymyz

Matta 19:14 Isa bolsa: «Çagalary Meniň ýanyma goýberiň, olary saklamaň, sebäbi Gögüň Şalygy şular ýalylaryňkydyr» diýdi.

“Bible for Children” guramasy , çagalaryň Isa Mesih bilen tanyş bolmaklary üçin Mukaddes kitabyň hekaýalaryny şekillendirme görnüşinde we şonuň barada bagly bolan materiallary her dürli görnüşde, ähli dillerde, serişdeleri gabaraly maglumatlary (şol sanda Bütindünýä tory WWW,el telefon/PDA) arkaly reňkli printerden eserleri we reňkli kitaplary bilen mälim etmek üçin döredildi.

Bu Mukaddes Kitabynyň hekaýalary mümlin boldygyndan 1.8 milliard bütindünýä çagalaryň arasynda geregiçe mälim edilmelidir.

Täzeliklere abuna ýazylyň