Mmɔfra Twerɛ Kronkron

Bible mu nsɛm a wo pɛ paa. Wontua hwee.

Kasa foforo mu

Yi ntoboa mfa mboa Bible for Children