પોસાચે માટે બાઇબલ

બાઇબલ માચી આપનાચી પ્રિય વાર્તા એકદમ મફતમાં

પોસાચે સાઠી બાઇબલ વિષે સંપર્ક કરઝા

હામચો સરનાંવ

વિનિપેગ એક શહેર જેમાં ૭૫૦૦૦૦ લોક રહત જાચો અનુરૂપ અસો કેનેડાના મધ્ય સ્થાન

હામદાય લખઝા

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

ઇમેઇલ કરઝા

નક્કી જ માંદય તુમચી ભાષા ને દેશચો નાંવ આખઝા

Newsletter Sign Up