પોસાચે માટે બાઇબલ

બાઇબલ માચી આપનાચી પ્રિય વાર્તા એકદમ મફતમાં

આપનાચો ઉદેશ્ય

માથ્થી ૧૯:૧૪ ઈસુ આખય, “બારીક પોસાદય માઝે અઢિયા યેવંદે, તાહદય અટકાવા નાખે, તાહચે જશો આકાશચો રાજ્ય આહાય.'

ઈસુ દેવદય પોસા જાનત ત્યાંચે સાઠી પોસાચી બાઇબલ સચિત્ર વિવરણ હારી બાઇબલચે વાર્તા ઘી હું ને તાહચે સાઠી અલગ અલગ મીળીન, દુનિયાને વેબસાઈટ, મોબાઈલ/પીડીએએસ, કલર ચોપડે ને પત્રિકા ને છાપકામ ને અલગ અલગ ભાષામાં પોસા બોલત અસો બનાવનો આહાય.

યે બાઇબલને વાર્તા ૧.૮ બિલિયન દુને ને પોસાદય જઠય સુધી બનો સખત તઠય સુધી વહેચોદય સાઠી

સમાચાર પત્ર સાઠી સાઈનઅપ કરા

Receive

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

બસાઈટ ઉપરચો આખોજ મટેરીયલ મફત માં પોતાંચે ઉપયોગ સાઠી ૨૦૦૬-૨૦૧૮ સુધી બનાવનો આહાય ને પોસાચે સાઠી બાઇબલ © 2003 - 2024 Bible for Children Inc.