પોસાચે માટે બાઇબલ

બાઇબલ માચી આપનાચી પ્રિય વાર્તા એકદમ મફતમાં

જૂનો કરાર

વાર્તા ચી ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા
કલર ચોપડે ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા
કલર ચોપડે ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા
Download Audio File
મોબાઈલ ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા
પત્રિકા ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા
પત્રિકા ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા
1 જંય પરમેશ્વરની આખો બનવી
2 માનસાચે દુઃખાંચે શરૂવાત
3 નૂહા ને મટો પૂર

નવો કરાર

વાર્તા ચી ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા
કલર ચોપડે ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા
કલર ચોપડે ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા
Download Audio File
મોબાઈલ ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા
પત્રિકા ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા
પત્રિકા ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા
36 ઈસુચો જન્મ
54 પુઢીચો ઇસ્ટર (પુનરુત્થ્થાન ઈતવાર)
60 સરગ, પરમેશ્વરચો સુંદર ઘર
વાર્તા
વાર્તા
વાર્તા
વાર્તા

વાર્તા
વાર્તા

વાર્તા

વાર્તા

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

બસાઈટ ઉપરચો આખોજ મટેરીયલ મફત માં પોતાંચે ઉપયોગ સાઠી ૨૦૦૬-૨૦૧૮ સુધી બનાવનો આહાય ને પોસાચે સાઠી બાઇબલ © 2003 - 2023 Bible for Children Inc.