પોસાચે માટે બાઇબલ

બાઇબલ માચી આપનાચી પ્રિય વાર્તા એકદમ મફતમાં

જૂનો કરાર

વાર્તા ચી ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા Download Audio File મોબાઈલ ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા પત્રિકા ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા પત્રિકા ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા Read the Bible
1 જંય પરમેશ્વરની આખો બનવી
વાર્તા ચી ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા   મોબાઈલ ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા     ઉત્પત્તિ: ૧-૨
2 માનસાચે દુઃખાંચે શરૂવાત
વાર્તા ચી ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા   મોબાઈલ ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા     ઉત્પત્તિ: ૩-૬
3 નૂહા ને મટો પૂર
વાર્તા ચી ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા   મોબાઈલ ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા     ઉત્પત્તિ: ૬-૧૦

નવો કરાર

વાર્તા ચી ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા Download Audio File મોબાઈલ ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા પત્રિકા ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા પત્રિકા ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા Read the Bible
36 ઈસુચો જન્મ
વાર્તા ચી ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા   મોબાઈલ ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા     માત્થી ૧-૨, લુક ૧-૨
54 પુઢીચો ઇસ્ટર (પુનરુત્થ્થાન ઈતવાર)
વાર્તા ચી ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા   મોબાઈલ ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા     માથ્થી ૨૬-૨૮, લુક ૨૨-૨૪, યોહાન ૧૩-૨૧
60 સરગ, પરમેશ્વરચો સુંદર ઘર
વાર્તા ચી ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા કલર ચોપડે ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા   મોબાઈલ ફાયીલ ડાઉનલોડ કરા     યોહાન ૧૪; ૨ કરીંથી ૫; પ્રકટીકરણ ૪, ૨૧, ૨૨
વાર્તા
વાર્તા
વાર્તા
વાર્તા
વાર્તા
વાર્તા
વાર્તા
વાર્તા