Bivhili ya Vhana

Nganea zwawu zwa Bivhili hedzi u zwi funesa. Mahala ngoho

Ndivho Yashu

Matiosi 19:14 Hone Yesu a amba a ri, 'Litshani vhana vha ḓe ha Nṋe. Ni songo vha dzivhisa; vhane vha ḓo dzhena muvhusoni wa Mudzimu ndi vha no nga vhenevha.'

Bivhili ya Vhana i hone uri vhana vha divhe Yesu Kristu nga hu phadaladza nganea dza Bivhili dza u ba na zwifanyiso na zwito zwa u fana ne zwenezwo nga tshivhumbo tsha u fhambana zwa u katela Webe yo Tanganyaho Shango, Thingothendeleki/PDAs, tshibammbiri tsha u gandiswa nga mivhala na bugu dza u nwala mivhala, nga nyambo zothe zwi vhana vha nga zwi amba.

Dzenedzi Nganea dza Bivhili dzi khou phadaladzwa kha vhana vha 1.8 dza dzibilioni vha kha shango mahala arali zwi tshi konadzea.

Nwaliselani Vurifhi ha Mafhungo

Receive