Kinh Thánh cho trẻ em

Những câu chuyện yêu thích nhất của bạn từ kinh thánh Hoàn toàn miễn phí

Cựu ướcc

Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu Download Audio File Tải thư mục TKC Tải thư mục tiểu luậnc Tải thư mục tiểu luậnc Watch on Youtube Read the Bible
1 Khi Chúa tạo ra vạn vật
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu Download Audio File Tải thư mục TKC Tải thư mục tiểu luậnc Tải thư mục tiểu luậnc
YouTube Video
Cựu Ước 1-2
2 Loài người bị cám dỗ và sa vào tội lỗi
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu Download Audio File Tải thư mục TKC Tải thư mục tiểu luậnc Tải thư mục tiểu luậnc
YouTube Video
Sáng Thế Ký 3-6
3 Nô-ê và trận đại hồng thủy
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu Download Audio File Tải thư mục TKC Tải thư mục tiểu luậnc Tải thư mục tiểu luậnc
YouTube Video
Sáng Thế Ký 6-10
4 Chúa xác nhận giao ước với Áp-ra-ham
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Sáng thế ký 11-21
5 Chúa thử nghiệm tình yêu của Ap-ra-ham
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Sáng thế ký, chương 22-24
6 Gia-cốp, kẻ dối gạt
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Sáng thế ký, chương 25-33
7 Từ một đứa con trai được yêu mến trở thành một nô lệ
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Sáng thế ký 37, 39
8 Chúa tôn vinh Giô-sếp, kẻ nô lệ
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Sáng thế ký chương 39-45
9  Hoàng tử đến từ dòng sông
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Xuất Ê-díp-tô-ký chương 2
10 Từ Hoàng Tử thành kẻ chăn chiên
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Xuất Ê-díp-tô-ký chương 2-5
11 Tạm biệt Pha-ra-ôn
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Xuất Ê-díp-tô-ký chương 4-15
12  Bốn mươi năm
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Xuất Ê-díp-tô-ký chương 15 đến Dân-số ký chương 14
13  Giô-suê lãnh đạo
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Giô-suê chương 1-6
14 Sam-sôn, người con mạnh nhất của Chúa
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Các quan xét chương 13-16
15 Đội quân nhỏ bé của Ghi-đê-ôn
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Các quan xét chương 6-8
16 Câu chuyện tình yêu
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Ru-tơ
17 Sa-mu-ên, đầy tớ trai của Đức Chúa Trời
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       1 Sa-mu-ên chương 1-7
18 Vị vua ngốc ngếch đẹp trai
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       1 Sa-mu-ên chương 8-16
19 Đa-vít – cậu bé chăn chiên
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       1 Sa-mu-ên chương 16-20
20 Vua Đa-vít (Phần I)
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Phần 1: Sa-mu-ên chương 24-31 Phần 2: Sa-mu-ên chương 1-2
21 Vua Đa-vít (Phần 2)
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       2 Sa-mu-ên chương 1-12
22 Sô-lô-môn, vị vua khôn ngoan
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Các vua chương 1-12
23 Vua tốt, Vua xấu
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Sử ký 2, chương 33-36
24 Người đàn ông thét ra lửa
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Vua I chương 17-19; Vua II chương 2
25  Ê-li-sê người đàn ông của những phép lạ
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Vua II chương 2-13
26 Giô-na và con cá lớn
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Giô-na
27 I-sa tuyên đoán tương lai
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       I-sa 1, 6, 7, 9, 53
28 Giê-rê-mi, người đàn ông đầy nước mắt
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Giê-rê-mi
29  Ê-xê-chi-ên: Người đàn ông nhìn thấy nhiều khải tượng
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Ê-xê-chi-ên
30 Hoàng hậu Ê-xơ-tê xinh đẹp
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Ê-xơ-tê
31 Tù nhân Đa-ni-ên
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Đa-ni-ên 1-2
32  Đa-ni-ên và giấc mơ thần bí
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Đa-ni-ên 2
33 Những người đàn ông không khuất phục
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Đa-ni-ên 3
34 Đa-ni-ên và Hầm sư tử
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Đa-ni-ên 6
35 Bức tường thành vĩ đại của Nê-hê-mi
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Nê-hê-mi

Tân ướcc

Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu Download Audio File Tải thư mục TKC Tải thư mục tiểu luậnc Tải thư mục tiểu luậnc Watch on Youtube Read the Bible
36 Sự giáng sinh của Chúa Giê-Xu
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu Download Audio File Tải thư mục TKC Tải thư mục tiểu luậnc Tải thư mục tiểu luậnc
YouTube Video
Ma-thi-ơ 1-2, Luca 1-2
37 Một người con đến từ Đức Chúa Trời
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Mác chương 6, Lu-ca chương 1, 3
38 Một khoảng thời gian rất khủng khiếp với Chúa Giê-xu
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Ma-thi-ơ chương 4, Lu-ca chương 4
39 Chúa Giê-xu đã chọn ra 12 môn đồ
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Ma-thi-ơ 4-7, Mac 1, Luca 6
40 Phép lạ của Chúa Giê-su
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Ma-thi-ơ chương 8-9; Mác chương 1-2, 4; Luca chương 4, 8; Giăng chương 2
41  Một vị tế lễ đến gặp Chúa Giê-su
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Giăng chương 2-3, Dân số ký chương 21
42 Chúa Giê-su, người thầy vĩ đại
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Ma-thi-ơ chương 5-7, Luca chương 6
43 Người gieo hạt và hạt giống
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Ma-thi-ơ chương 13
44  Người giàu, người nghèo
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Lu-ca chương 16
45 Đứa con hoang toàng
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Luca chương 15
46 Người Sa-ma-ri nhân lành
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Lu-ca chương 10
47 Người thiếu phụ bên giếng nước
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Giăng chương 4
48 Chúa Giê-su khiến bão dữ yên lặng
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Ma-thi-ơ chương 8, 14; Mác chương 4; Luc-ca chương 8
49 Cô bé sống hai lần
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Mác chương 5, Lu-ca chương 8
50 Chúa Giê-su chữa lành người mù
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Mác chương 10, Luke chương 18, Giăng chương 9
51 Chúa Giê-su hóa bánh cho 5000 người
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Giăng chương 6
52 Chúa Giê-su và la-xa-rơ
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Giăng chương 11
53 Chúa Giê-su và Xê-cha
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Lu-ca chương 19
54 Mùa phục sinh đầu tiên
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu Download Audio File Tải thư mục TKC Tải thư mục tiểu luậnc Tải thư mục tiểu luậnc
YouTube Video
Ma-thi-ơ 26-28, Luca 22-24, Giăng 13-21
55 Sự hình thành hội thánh
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Công vụ các xứ đồ chương 1-4
56 Hội Thánh gặp nạn
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Công vụ các sứ đồ 5-7
57 Phi-e-rơ và Quyền năng của Lời cầu nguyện
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Công vụ các sứ đồ 9-12
58 Từ kẻ hành hạ người khác trở thành người truyền đạo
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Công vụ các sứ đồ 8-9
59 Những chuyến du hành ngoạn mục của Phao-lô
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu   Tải thư mục TKC       Công vụ các sứ đồ 16, 27, 28
60 Thiên Đàng, Ngôi nhà xinh đẹp của Đức Chúa Trời
Tải thư mục truyệnc Tải thư much sách màu Tải thư much sách màu Download Audio File Tải thư mục TKC Tải thư mục tiểu luậnc Tải thư mục tiểu luậnc
YouTube Video
Giăng 14;
Truyện
Truyện
Truyện
Truyện
Truyện
Truyện
Truyện
Truyện
Truyện