Sigang khri: son kawn nyawm

Been lao: pa sidaing khaw: rhawm daux phuk lai sigang khri. Ang koe: ngawh te te.

Kraxsitoe: lai sigang khri: Son kawn nyam(nyawm)

Dee: ot yix

Meung yix Winnipeg: koe pui 750,000 kaux. Daux sigreeng longitude cie meung Canada heu-e.

Tiiem lai hoek kah yix

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Tawx Email kah yix

Krai gawhgrawng meung pex mai lox pashiao pex.

Newsletter Sign Up

Receive