Sigang khri: son kawn nyawm

Been lao: pa sidaing khaw: rhawm daux phuk lai sigang khri. Ang koe: ngawh te te.

Rieb krax tan: son phuk lai sigang khri: kawnnyawm