Sigang khri: son kawn nyawm

Been lao: pa sidaing khaw: rhawm daux phuk lai sigang khri. Ang koe: ngawh te te.

Dee bak

Lai Matiex 19:14 Yesux ah nin, 'Kieh kawn nyawm iak hoek kah aux, paw vi tieb tie: kix, kheu meung raoma: mawh son kix'

Phuk lai sigang khri: son kawn nyawm kieh kawn nyawm tawng krax padaox pa am: pa yuh Siyiex. Kheu yuh Lih son sang yie: tiphat yie tix shiao pa chix pon daux media. Koe: daux world wide web, cell phone / PADS tuk lih pa nyawm ngai: / pa sidawng /pa yie: tix lao pa nyawm ti ngiiet kah daux Siyiex daux lox kuceu: heu-e.

Phuk lai sigang khri: son kawn nyawm in mhawm son kawn nyawm pakoe piang haktiex 1.8 Lan lan. ot dee mawx bawgyam mawx ang ah yie: son kawn nyawm te te.

Tiiem ceukau (yeen giien taix)

Receive