Sigang khri: son kawn nyawm

Been lao: pa sidaing khaw: rhawm daux phuk lai sigang khri. Ang koe: ngawh te te.

Lox lai tangceu

Been lao daux phuk lai sigang khri

Lai son pa lo: pa yuh kaing jhaw