Biblia han Kabataan

Imo mga paborito nga mga istorya tikang ha Biblia. Sigurado nga libre.

An Amo Katuyoan

Mateo 19:14 Si Hesus nagsiring, 'Pakadia an mga digto nga bata ha ako, ayaw hira igdiri, kay para ha ira an gin hadian han Langit.'

An Bible for Children nageksister para makilala hi Hesus han mga bata pinaagi hin panhatag hin mga nakailustrar nga istorya ha Biblia ug lain pa nga mga kalabotan sa iba nga klase ug medya, kaupod an World Wide Web, Selpon/PDA\’s, mga nakaimprinta nga kolor traks ug mga ginkoloran nga libro, sa mag magkadilain nga linggwahe nga mayayakan han bat.

Ini nga mga Istoyra ha Biblia ig papanhatag ha mga 1.8 bilyon nga bata ha kalibutan nga libre diin man possible.

Pagsign Up ha Newsletter

Receive