Biblia han Kabataan

Imo mga paborito nga mga istorya tikang ha Biblia. Sigurado nga libre.

Daan nga Testamento

E-download an File han Istorya E-download an File han De-kolor nga Libro E-download an File han De-kolor nga Libro E-download an File han Telepono E-download an File han Trak E-download an File han Trak Read the Bible
1 Han Pagtuha han Ginoo han Ngatanan
E-download an File han Istorya E-download an File han De-kolor nga Libro E-download an File han De-kolor nga Libro E-download an File han Telepono     Genesis 1-2
2 An Sinugdanan san Kasubo san Tawo
E-download an File han Istorya E-download an File han De-kolor nga Libro E-download an File han De-kolor nga Libro E-download an File han Telepono     Genesis 3-6
3 Si Noe ug an Daku nga Baha
E-download an File han Istorya E-download an File han De-kolor nga Libro E-download an File han De-kolor nga Libro E-download an File han Telepono     Genesis 6-10

Bago nga Testamento

E-download an File han Istorya E-download an File han De-kolor nga Libro E-download an File han De-kolor nga Libro E-download an File han Telepono E-download an File han Trak E-download an File han Trak Read the Bible
36 An pagana kan Hesus
E-download an File han Istorya E-download an File han De-kolor nga Libro E-download an File han De-kolor nga Libro E-download an File han Telepono     Mateo 1-2, Lucas 1-2
40 An mga Milagro ni Hesus
E-download an File han Istorya E-download an File han De-kolor nga Libro E-download an File han De-kolor nga Libro E-download an File han Telepono     Mateo 8-9, Marcos 1-2, Marcos 4, Lukas 4, Lukas 8, Juan 2
54 An Una nga Pagkabanhaw
E-download an File han Istorya E-download an File han De-kolor nga Libro E-download an File han De-kolor nga Libro E-download an File han Telepono     Mateo 26-28, Lucas 22-24, Juan 13-21
60 Langit, an Maupay nga Balay han Ginoo
E-download an File han Istorya E-download an File han De-kolor nga Libro E-download an File han De-kolor nga Libro E-download an File han Telepono     Jaun 14; 2 Korinto 5; Pahayag 4, 21, 22
Istorya
Istorya
Istorya
Istorya
Istorya
Istorya
Istorya