Geeshsha maxaafaa qeeri naatussi

Geeshshaa maxaafaape intee keehipe Doossiyoo Taarikeeta. Marcco Qaanxissenna.

Geeshsha maxaafaaba qeeri naatussi gayttite

Nuuna Deemiyosa

Winnipeg: laapun tamanne ishshatamuu xeetuu sha”a assay dee”eiyo Caanada giyo biittes Gu’llan dee”iya katamaa.

Nuusi inte koyidoba xaafitee

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Nuusi Emailitee

Intee dee”iyo Biittane intee Haassayio Doonay aybaatoko odeerketi.

Newsletter Sign Up