Geeshsha maxaafaa qeeri naatussi

Geeshshaa maxaafaape intee keehipe Doossiyoo Taarikeeta. Marcco Qaanxissenna.

Geeshsha Maxaafa naatussi Giya qaata maadite