Warning: include(../wolayta/lang.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dndqwb25/public_html/languages/wolaytta/home.php on line 13

Warning: include(): Failed opening '../wolayta/lang.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php74/usr/share/pear') in /home/dndqwb25/public_html/languages/wolaytta/home.php on line 13
Bible for Children » Geeshsha maxaafa qeeri naatusako Hashshu Saro yiideta

Geeshsha maxaafaa qeeri naatussi

Geeshshaa maxaafaape intee keehipe Doossiyoo Taarikeeta. Marcco Qaanxissenna.

Nu Haalchchuwaa

Mattosa wongila Tamane uduffunan payduwa tamane oyiddan Yesuusi 'Naati taako yiogaa digofitee, Gooda kawoteetiya itamala asaasa giis.'

‘Geeshsha maxaafaa Qeeri naatusi’ Yesuussi Qeeri naatun eretidaaga gidanawu Geeshsha maxaafan dee”iya Taariketa Birshshidine H.h.m miideeta, silkiyaan PDA tta.

Ha geeshsha maxaafa taariketeti salo guffanton dee”iya issi cachcha hossppun Billone naatussi dandayettidasan ubban Gaakkanawu Deosona.

Oraata Naqaashshata demmanau mazagabetite