IBhayibhile yaBantwana

Amabali owathandayo aseBhayibhileni.

ITestamente eNdala

Lowuda iFayili yeeNkcukacha zeBali Lowuda iFayili yeNcwadi ekuFakwa kuyo iMibala Lowuda iFayili yeNcwadi ekuFakwa kuyo iMibala Download Audio File Download PDA File Lowuda iFayili yoShicilelo lweSincoko eSifutshane seMfundiso ngoKuziphatha nangeNkolo Lowuda iFayili yoShicilelo lweSincoko eSifutshane seMfundiso ngoKuziphatha nangeNkolo Watch on Youtube Read the Bible
1 Xa uThixo esenza konke
Lowuda iFayili yeeNkcukacha zeBali Lowuda iFayili yeNcwadi ekuFakwa kuyo iMibala Lowuda iFayili yeNcwadi ekuFakwa kuyo iMibala Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
IGenesis 1-2
2 Ukuqaleka kokuhlupheka komntu
Lowuda iFayili yeeNkcukacha zeBali Lowuda iFayili yeNcwadi ekuFakwa kuyo iMibala Lowuda iFayili yeNcwadi ekuFakwa kuyo iMibala Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
IGenesis 3-6
3 UNowa noNogumbe
Lowuda iFayili yeeNkcukacha zeBali Lowuda iFayili yeNcwadi ekuFakwa kuyo iMibala Lowuda iFayili yeNcwadi ekuFakwa kuyo iMibala Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
IGenesis 6-10

ITestamente eNtsha

Lowuda iFayili yeeNkcukacha zeBali Lowuda iFayili yeNcwadi ekuFakwa kuyo iMibala Lowuda iFayili yeNcwadi ekuFakwa kuyo iMibala Download Audio File Download PDA File Lowuda iFayili yoShicilelo lweSincoko eSifutshane seMfundiso ngoKuziphatha nangeNkolo Lowuda iFayili yoShicilelo lweSincoko eSifutshane seMfundiso ngoKuziphatha nangeNkolo Watch on Youtube Read the Bible
36 Ukuzalwa kukaYesu
Lowuda iFayili yeeNkcukacha zeBali Lowuda iFayili yeNcwadi ekuFakwa kuyo iMibala Lowuda iFayili yeNcwadi ekuFakwa kuyo iMibala Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
UMateyu 1-2, ULuka 1-2
54 Ipasika yokuqala
Lowuda iFayili yeeNkcukacha zeBali Lowuda iFayili yeNcwadi ekuFakwa kuyo iMibala Lowuda iFayili yeNcwadi ekuFakwa kuyo iMibala Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
UMateyu 26-28, ULuka 22-24, UYohane 13-21
60 IZulu likhaya elihle likaThixo
Lowuda iFayili yeeNkcukacha zeBali Lowuda iFayili yeNcwadi ekuFakwa kuyo iMibala Lowuda iFayili yeNcwadi ekuFakwa kuyo iMibala Download Audio File Download PDA File    
YouTube Video
UYohane 14, 2 KwabaseKorinte 5, IsiTyhilelo 4, 21, 22
Ibali
Ibali
Ibali
Ibali
Ibali
Ibali
Ibali
Ibali
Ibali