Bayibulo ya wanache

Ndano syenu syambone sya mBayibulo. Yalulele.

Yiwecheto yine

Apeleche yapeleka ku Bayibulo ya wanache

Chonde apeleche kukamulisya masengo PayPal: