Bayibulo ya wanache

Ndano syenu syambone sya mBayibulo. Yalulele.

Chakulinga chetu

Mateyu 19:14 Yesu watit, 'mwaleche wanache wayiche kwa une, ngawakanya, pakuti wuchimwene wakwinani wuli wawantinyin.\'

Bayibulo ja wanache jisumanikwa kuti Yesu Kilisitu amanyiche kwa wanache pakugawanya Bayibulo ja ngani syakwambula ni yine yelekangane lekangane yakulola, nikwichisya yachilambo chosope, foni jamyala/PDAs, yiduswa yepente ni mabuku ge pente, muchiwecheto chele mwanache akusakombolaga kuwecheta.

Syele ndano sya Mbayibulo sikusagawanya ku wanache 1.8 mabilioni mwalulele kwinekulikosope mwakombolekae.

Kupochela ikalata yetu

Receive